Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie Uchwały nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 roku nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę od dnia  1 września 2017 roku są bezpłatne w całym ich czasie pracy.

  • Stawka żywieniowa – 16 zł dziennie
  • Numer rachunku bankowego do dokonywania opłat za wyżywienie: 48 1030 1508 0000 0005 5055 3066

Rada Rodziców - opłata wg deklaracji rodzica. Składka uchwalana przez Radę Rodziców 40 zł/miesięcznie. Wpłata w przedszkolu u kierownika gospodarczego lub wpłata na konto: Rada Rodziców 81 8015 0004 0197 0740 2002 0001. W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc.

 

Dobrowolne ubezpieczenie NNW

Drodzy Rodzice, w związku z opinią prawną dotyczącą niezgodnego z prawem zawierania ubezpieczeń grupowych NNW w imieniu Rodziców przez Dyrektorów Przedszkoli i Szkół oraz Rady Rodziców informujemy, że w wyniku procedury brokerskiej na dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 przeprowadzonej przez Supra Brokers, jako brokera ubezpieczeniowego obsługującego samorządowe placówki najkorzystniejszą ofertę złożyła UNIQA TU S.A. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://nnw24.pl/  Na powyższej stronie istnieje również możliwość przystąpienia do ww. ubezpieczenia. Po zapoznaniu z dokumentami należy wybrać interesujący wariant i opłacić składkę. Po wykonaniu tej czynności na wskazany przy zgłoszeniu adres mailowy, rodzic otrzyma indywidualny certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową.

Rodzice mogą skorzystać z przedmiotowej oferty lub ubezpieczyć dziecko indywidualnie w wybranej przez siebie instytucji.

 

Zasady płatności

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje

§ 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska