Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 155 „Roztańczona Kraina” w Warszawie stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” w Warszawie.

  Zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych wyrażoną w art. 5 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” w Warszawie.

  Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p155@eduwarszawa.pl, pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina”, 03-358 Warszawa, ul. Bartnicza 6A lub dzwoniąc pod nr tel.22 811-43-49

  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  3. Kategorie osób, których dane przetwarzamy

  Administrator przetwarza dane :

  • dzieci/uczniów
  • rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów,
  • osób upoważnionych do odbiory dzieci z placówki,
  • pracowników, byłych pracowników,
  • przedsiębiorców oraz osób ich reprezentujących współpracujących, z placówką na podstawie umów cywilnoprawnych. 
  • 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym i adekwatnym do celów realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa, w szczególności w:

  1. Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  2. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  3. Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  4. Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  5. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
  6. Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  7. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  8. Ustawie 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  3. do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  5. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa wymaga Państwa oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

  5. Okres przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów w tym w szczególności Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

  6. Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa np. Policji, Sądom, ZUS.

  Do Państwa danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we  własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

  7. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

  1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO – to jest gdy:

  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  4) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  5) przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

  7) prawo do cofnięcia zgody - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8) prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych.

  Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail : IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl

  8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

  Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką stanowiącą podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta umowa w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu/ów, o których mowa pkt 4.

  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

  Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina „ w Warszawie jako Administrator realizuje obowiązek informacyjny względem osób których dane przetwarza zgodnie z art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych osobowych. Natomiast w sytuacji gdy dane osobowe są pozyskiwane nie bezpośrednio od osoby fizycznej, której one dotyczą ale od innego podmiotu, obowiązek informacyjny realizowany jest zgodnie z art. 14 RODO.

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów i ich rodziców w procesie rekrutacji

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich rodziców i kandydatów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji , uprzejmie informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest Przedszkole Nr 155 z siedzibą w Warszawie (03-358) przy ul. Bartniczej 6A

  Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: p155@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole Nr 155 ul. Bartnicza 6A,03-358 Warszawa.

  1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa określonych min. w:

  • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

  co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  oparciu o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

  Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w innych celach i zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

  1. Okres przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:

  • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do Przedszkola nr 155.
  • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku , chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola zostanie wniesiona skarga do sadu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.
  1. Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

  Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

  W celu skorzystania z ww. uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.

  Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji nie przysługuje:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów ma charakter dobrowolnych, ale jest niezbędne, aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

  Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy  do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób składających wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1.       Administrator danych osobowych

  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 155 ,,Roztańczona Kraina", ul. Bartnicza 6A, 03-358 Warszawa.

  Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p155@eduwarszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole nr 155 ,,Roztańczona Kraina", ul. Bartnicza 6A, 03-358 Warszawa

  2.       Inspektor Ochrony Danych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

  3.     Cele i podstawy prawne przetwarzania

  Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

  Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, kiedy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w sprawach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit e RODO.

  4.    Okres przetwarzania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w  tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora - 10 lat.

  5.    Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z  przepisów prawa.

  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: Poczta Polska.

  6.    Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  ·         prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;

  ·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;

  ·         usunięcia danych osobowych – jeżeli administrator przetwarzałby dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, zgodnie z art. 17 RODO.

  ·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;

  ·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli osoba które dane dotyczą uważa, że Administrator nie ma prawa przetwarzać jej danych osobowych, może wnieść sprzeciw, zgodnie z art. 21 RODO.

  Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zasady ich pozyskania są uregulowane w/w przepisach.

   8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

   9.   Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.